Πως διαμορφώνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες τα ασφάλιστρα και τις αυξήσεις τους;


Η κατάρτιση των τιμολογίων που χρησιμοποιεί κάθε ασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις τεχνικοοικονομικές ανάγκες της (άρθρα 148 και 149 του ν. 4364/2016), ενώ τα τεχνικής φύσεως στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων δεν υπόκεινται σε έγκριση.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να διαμορφώνει το τιμολόγιό της έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική φερεγγυότητά της (άρθρα 76 και 101 του ν. 4364/2016).

Η αύξηση των ασφαλίστρων ρυθμίζεται καταρχήν από την ίδια τη σύμβαση ασφάλισης.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της σύμβασης ασφάλισης, αρμόδια να αποφανθούν είναι τα ελληνικά δικαστήρια.​

Για τη διερεύνηση ενδεχόμενης καταχρηστικότητας των όρων της σύμβασης ασφάλισης, αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ν. 2251/1994).

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.