Οι Ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων που απειλούν τη ζωή μας αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Στόχος των Ασφαλίσεων Ζωής είναι ακόμα και ένα τραγικό γεγονός να έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα καθώς και να μας εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Οι Ασφαλίσεις Ζωής μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν καλύψεις ασθένειας και ατυχημάτων με τη μορφή προσθήκης σε ένα βασικό ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής.
Έτσι, οι βασικές καλύψεις των Ασφαλίσεων Ζωής είναι οι ακόλουθες :
  • Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
  • Σύνταξη
  • Ανικανότητα / αναπηρία
  • Ασθένεια
Ανάλογα με το περιεχόμενο της κάλυψης, οι ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Αποταμίευση: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στη συσσώρευση κεφαλαίου που θα σας αποδοθεί στη λήξη του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε με τη μορφή εφάπαξ.
Προστασία: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη για το ενδεχόμενο θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών τους (π.χ. νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων).
Οι Ασφαλίσεις Ζωής μπορεί να είναι ατομικές (ατομικό ασφαλιστήριο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία ενός προσώπου) ή ομαδικές (ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία μιας ομάδας ασφαλισμένων).
Πηγή: Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.