Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα Αυτοκινήτου ( Ερωτήσεις -Απαντήσεις) Τι εννοούμε με τον όρο ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨; 

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια. 

Το ασφαλιστήριο που έχω συνάψει για την Αστική Ευθύνη από ατύχημα του αυτοκινήτου μου καλύπτει την ευθύνη οποιουδήποτε οδηγεί το αυτοκίνητό μου; 

Σύμφωνα με το Νόμο η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού (ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. 

Η ασφάλιση δεν καλύπτει την αστική ευθύνη προσώπων που κατέλαβαν το αυτοκίνητο με κλοπή ή βία (δηλαδή του κλέπτη) και εν συνεχεία προκάλεσαν ατύχημα, καθώς επίσης και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα με πρόθεση. ΟΜΩΣ, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η υφιστάμενη έναντι τρίτων δική σας ευθύνη, ως κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας προκάλεσε ατύχημα κατά τη διάρκεια που είχε είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας. 

Ποιες ζημιές καλύπτει το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; 

Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους; Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας (όπως είναι δηλαδή ο κύριος, ο οδηγός του αυτοκινήτου κ.λπ.) σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. 

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε φυσικά ο οδηγός αυτού. Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας. 

Εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή και δεν αποζημιώνονται οι ζημίες στα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. 

Επίσης εξαιρούνται από την κάλυψη οι υλικές ζημίες που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου σε άλλο όχημα ιδιοκτησίας του, ή σε όχημα μέλους της οικογενείας του. 

Ποια πρόσωπα δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; 

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα : ∙ ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά, ∙ κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος), ∙ το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης/ συμβαλλόμενος), ∙ οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ∙ πρόσωπα, τα οποία με τη συγκατάθεσή τους μεταφέρθηκαν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ` όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Έτσι για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου - οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος». 

Εάν εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μου από ατύχημα αυτοκινήτου με καλύπτει για τις σωματικές βλάβες που μπορεί να υποστώ ως οδηγός; 

Όχι. Για να έχετε κάποια προστασία σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”, την οποία προσφέρει η ασφαλιστική σας εταιρία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο προστασίας που σας παρέχει η συγκεκριμένη κάλυψη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στο ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή. 

Μπορεί η ασφαλιστική μου εταιρία να μου ζητήσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση σε “τρίτο” ζημιωθέντα από ατύχημα που προκάλεσα; 

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί ο Νόμος προβλέπει τρεις (3) εξαιρέσεις από την ασφάλιση αυτή. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την ασφάλιση : ∙ Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. ∙ Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η κατανάλωση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος. ∙ Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η Ασφαλιστική Εταιρία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της να καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα. ΟΜΩΣ, δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

 Εάν μου προκαλέσει ατύχημα οδηγός που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία που τον ασφαλίζει;

 Βεβαίως. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι οδηγός, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού αυτού οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο ζημιωθέντα. Εν συνεχεία και εφόσον η κατανάλωση του αλκοόλ ή των ουσιών συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται να στραφεί κατά του υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών οδηγού και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε ως αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα. 

Ποια είναι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για τα οποία θα πρέπει να έχω ασφαλίσει την αστική μου ευθύνη για ζημιές σε τρίτους από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό μου; 

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο (Ν.3746/2009), ο οποίος ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. 

Από 1ης Ιουνίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 τα ελάχιστα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης είχαν ως εξής : α) για Σωματικές Βλάβες 1.000.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.000.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων. Από 1ης Ιανουαρίου 2017, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης αναθεωρούνται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και διαμορφώνονται ως ακολούθως: α) για Σωματικές Βλάβες 1.220.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.220.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

 Πότε αρχίζει η κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; 

Εξαρτάται η έναρξη της ασφάλισής μου από την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων; Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου αρχίζει αποκλειστικά και μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Επομένως, πράγματι, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής σας δεν μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας καταβολής των ασφαλίστρων σας. Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή δυσλειτουργιών, ο Νόμος απαγορεύει ρητά στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ασφάλιστρο που αναλογεί στην παρεχόμενη κάλυψη. 

Πως αποδεικνύω τη σύναψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου έναντι των αστυνομικών οργάνων σε περίπτωση ελέγχου; 

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), το ασφαλιστήριό σας είναι το έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύετε στα αστυνομικά όργανα τη σύναψη της ασφάλισής σας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο όχημά σας. Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το ασφάλιστρο, αλλά δεν έχετε ακόμα παραλάβει το ασφαλιστήριό σας, ο Νόμος προβλέπει ότι, μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, η σύναψη της ασφάλισής σας θα αποδεικνύεται για τις πέντε (5) πρώτες ημέρες της κάλυψής σας από την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σας καθώς και το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας σας που σχετίζεται με τη σύναψη της ασφάλισης του οχήματός σας έναντι του συγκεκριμένου ασφαλίστρου (π.χ. την ειδοποίηση πληρωμής). Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, το γνωστό σε όλους μας αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργήθηκε και δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισής σας. 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης που έχω συνάψει για την κάλυψη της αστικής ευθύνης μου από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; 

Ισχύει η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της ασφάλισής μου; Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας κατέστη ρητά σύμβαση ορισμένης διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφάλισή σας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριό σας και επομένως ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης. Η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου που ίσχυε στο παρελθόν, έπαψε να ισχύει από το Μάιο του 2014. Πιο συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2014 ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η εμπρόθεσμη καταβολή από τον ασφαλισμένο του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και μάλιστα το αργότερο έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος της τρέχουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο Νόμος απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ανάλογο ασφάλιστρο.

 Τι γίνεται σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος αποβιώσει; 

Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος λόγω θανάτου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ασφάλισης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την ασφαλιστική εταιρία ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση της ασφάλισης εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση ότι είναι ο κληρονόμος του οχήματος.

 Εάν πουλήσω το όχημά μου, ποια θα είναι η τύχη του ασφαλιστηρίου που έχω συνάψει για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μου; 

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης συνάψει πριν την παρέλευση των ως άνω τριάντα (30) ημερών νέα ασφαλιστική σύμβαση για το εν λόγω όχημα, τότε η προηγούμενη ασφαλιστική σύμβαση που εσείς είχατε συνάψει για το ίδιο όχημα παύει να ισχύει άμεσα.

Πηγή: ΕΑΕΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.